کسب رتبه اول کشور در رشته فتومونتاژ جشنواره فرهنگی و هنری دانش‌آموزان سال تحصیلی 1400-1399