کسب رتبه اول رویداد ملی استارتاپ ویکند کوک در دانشگاه مازندران، اسفند 1401