کسب رتبه اول در بین مدارس ناحیه 4 مشهد در جشنواره فرهنگی و هنری دانش آموزان در دو سال متوالی