کسب رتبه اول استان در رشته فیلم کوتاه جشنواره پرسش مهر ریاست جمهوری سال تحصیلی 1400-1399