کسب بیش از 25 رتبه اول تا سوم ناحیه در جشنواره فرهنگی و هنری دانش آموزان و پرسش مهر ریاست جمهوری