ثبت نرخ اشتغال بیش از 60 درصد در بین اولین نسل دانش آموختگان، سال 1401